Monday, June 11, 2012

Cultures National Song Of India

National Song of India Bankim Chandra ChaterjeeThe National song of India is Vande Mataram. It was composed by the famous poet, Bankim Chandra Chaterjee in the year 1875. Rabindranath sang the National song (Vande Mataram) by setting a magnificent tune and Shri Aurobindo interpreted the deep meaning of the song. The English translation of Vande Mataram (National song) was rendered by Aurobindo, which is considered official. 

Vande Mataram !
Sujalam, Suphalam,
Malayaja Shitalam,
Shasya shyamalam, Mataram !

Shubhra jyotsna Pulakita yaminim
Phulla Kusumita
Drumadala Shobhinim,
Suhasinim, Sumadhura Bhashinim
Sukhadam, Varadam, Mataram !

Sapta Kotikantha
Kalakala Ninada Karale
Dvisapt Koti Bhujair Dhrita
Khara Karavale
Abala Kena Ma Eta Bale !
Bahubala Dharinim,
Namami Tarinim,
Ripudalavarinim Mataram !

Tvam Hi Durga
Dashpraharana Dharini,
Kamala, Kamaladalaviharini, Vani,
Vidyadayani, Namami Tvam,
Namami, Kamalam,
Amalam, Atulam,
Sujalam, Suphalam, Mataram,
Vande Mataram !

Shyamalam, Saralam,
Susmitam, Bhushitam,
Dharanim, Bharanim Mataram !

No comments:

Post a Comment